Kerncijfers pensioenen

Fiscale cijfers voor pensioen

1.     Maximaal pensioengevend inkomen

Het maximaal pensioengevend inkomen, zoals vermeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964, staat hieronder weergegeven.

Jaar Maximaal pensioengevend inkomen
2022 € 114.866
2021 € 112.189
2020 € 110.111
2019 € 107.593

 

2.     Fiscaal minimale franchise

Hieronder staan de fiscaal minimale franchises weergegeven per opbouwpercentage voor een middelloon (ML) en eindloon (EL) regeling.

De middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,789% of hoger is de AOW-franchise voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Hoog
(1,789% ≤ ML ≤ 1,875%; 1,571% ≤ EL ≤1,657%)
Midden
(1,701% < ML < 1,789%; 1,483% < EL < 1,571%)
Laag
(ML ≤ 1,701%;
EL ≤ 1,483%)
Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
2022 € 14.802 € 16.749 € 13.343 € 15.096 € 11.819 € 13.373
2021 € 14.544 € 16.458 € 13.111 € 14.834 € 11.614 € 13.141
2020 € 14.167 € 16.030 € 12.770 € 14.449 € 11.312 € 12.800
2019 € 13.785 € 15.599 € 12.426 € 14.060 € 11.008 € 12.456

 

3.     Maximum premieloon

Het maximum premieloon is vastgesteld in artikel 3 van de regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers en volksverzekeringen, maximumpremiumloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag. Hieronder staat een overzicht van het maximum premieloon in de afgelopen jaren.

Jaar  Maximum premieloon
2022 € 59.706
2021 € 58.311
2020 € 57.232

 

4.     Afkoopgrens kleine pensioenen

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht als die lager liggen dan de afkoopgrens en voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden zoals opgenomen in de eerder genoemde wetsartikelen. Het grensbedrag staat in onderstaande tabel weergegeven.

Jaar Afkoopgrens
2022 € 520,35
2021 € 503,24
2020 € 497,27
2019 € 484,09

 

5.     AOW gehuwden en ANW

Hieronder staat de AOW- voor gehuwden met maximale toeslag en ANW-bedragen zoals vastgesteld door het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedragen zijn op jaarbasis en inclusief vakantiegeld en exclusief de structurele tegemoetkoming. Het AOW-bedrag is de basis voor de fiscaal minimale franchise zoals vermeld onder 2.

Ingangsdatum AOW gehuwden ANW
1-7-2022 € 22.495 € 16.401
1-1-2022 € 22.202 € 16.201
1-7-2021 21.947 16.042
1-1-2021 € 21.816 € 15.985
1-7-2020 € 21.452 € 15.943
1-1-2020 € 21.249 € 15.815

Onze aanpak en werkwijze – 
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Vragen van klanten

Voorbeeldvragen van onze klanten: