Zijn er afspraken gemaakt over pensioenopbouw tijdens geboorteverlof? Dan ook opnemen in pensioenreglement!

Met ingang van 1 juli 2019 heeft de echtgenoot of partner van degene die bevalt, of degene die het (pasgeboren) kind officieel erkent, (hierna genoemd: ‘partner’) recht op geboorteverlof gedurende 1 week (vijf verlofdagen bij een voltijd dienstverband; bij een deeltijd dienstverband naar rato). De partner kan de verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. De werkgever is gehouden om het loon gedurende het geboorteverlof volledig door te betalen.

Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner bovendien recht op een aanvullend geboorteverlof van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Daarmee is het totale geboorteverlof, dat nog niet zo lang geleden slechts enkele dagen bedroeg, uitgebreid naar maximaal 6 weken. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het SV-loon. De werkgever mag (hoeft niet) deze uitkering aan de werknemer uitbetalen en mag (hoeft niet) deze aanvullen tot 100%. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/geboorteverlof-voor-partners.

De wet regelt echter niets over (verplichte) pensioenopbouw gedurende het (aanvullend) geboorteverlof. De wet regelt alleen dat aanspraken op partnerpensioen behouden blijven bij onbetaald verlof (tot een maximum van 18 maanden; zie artikel 56 PW). Het is mogelijk om de pensioenopbouw tijdens het (aanvullend) geboorteverlof voort te zetten, maar daartoe moeten werkgevers en werknemers zelf afspraken maken. Het mag uiteraard ook in een CAO worden afgesproken tussen werkgevers en vakbonden. Het ligt voor de hand om de premieverdeling tussen werkgever en werknemer tijdens het geboorteverlof in stand te houden, maar ook dit is niet voorgeschreven. Als de partner alleen de uitkering van het UWV ontvangt, dan kan pensioenopbouw plaatsvinden over 70% van het pensioengevend loon. Als de werkgever de uitkering aanvult tot 100%, dan vindt de opbouw plaats over het volledige pensioengevend loon. Fiscaal is pensioenopbouw mogelijk over 100% van het (wettelijk gemaximeerde) pensioengevend loon, dat de partner genoot bij ingang van het verlof.

Als werkgevers individuele of collectieve afspraken maken om voor werknemers de pensioenopbouw tijdens het (aanvullend) geboorteverlof voort te zetten, dan moet dit ook in het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder worden opgenomen. Voor pensioenuitvoerders is het van belang om na te gaan of tijdens het (aanvullend) geboorteverlof de pensioenopbouw inderdaad doorloopt. Alleen als de voortzetting van de opbouw in het pensioenreglement is opgenomen, kan en mag hieraan uitvoering worden gegeven.