Risicobereidheidsonderzoek (of: risicopreferentie-onderzoek)

In het nieuwe pensioenstelsel – maar ook nu al – is de risicohouding een belangrijk ankerpunt. Het is bepalend voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en moet passen in de verhouding tussen pensioenambitie, premie en risicohouding. Een risicohouding die zou moeten aansluiten op de risicopreferenties van de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden. Het gaat immers om hun inkomen voor later.

Ons aanbod
Vanuit onze kennis en expertise hebben we een onderzoek ontwikkeld dat de risicopreferentie van uw (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden in kaart brengt. De uitkomsten geven u de juiste input voor de uitwerking van een nieuw pensioencontract en beleggingsbeleid.

In het kort kunt u van ons risicopreferentie-onderzoek het volgende verwachten:

 • een onderzoek dat begrijpelijk is voor (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden én aantrekkelijk om in te vullen (online enquête)
 • gebruik van wetenschappelijke inzichten (o.m. Netspar) voor risicoprofielmeting
 • bedragen en situaties die passen bij uw pensioenregeling en doelgroepen
 • mogelijkheid tot integreren onderzoek in ons totaalaanbod
  bij transitie naar nieuwe pensioencontract (consistentie, efficiëntie)
 • bruikbare resultaten, die direct kunnen worden vertaald naar o.m. beleggingsbeleid
 • onderwerpen als solidariteit en keuzevrijheid nemen we indien gewenst mee of kunnen eerder worden onderzocht (voor contractkeuze)
 • communicatieadvies in huis voor verhogen respons en de communicatie rond het onderzoek, waarbij we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de belevingswereld van uw doelgroepen.

Wat brengen we in kaart?
De risicohouding van uw (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden wordt bepaald door:

 • de risicotolerantie: de mate waarin een groep deelnemers beleggingsrisico’s wil dragen om de doelstellingen (pensioenambitie) te realiseren
 • het risicodraagvlak: de mate waarin deze groep beleggingsrisico’s kan dragen.

Met het onderzoek vragen we zowel de risicotolerantie als het risicodraagvlak uit. De uitkomsten van het onderzoek geven minimaal inzicht in:

 • de classificatie van de risicohouding van de individuele deelnemer op basis van het RAVC©-werk en denkmodel (Risk Appetite Value Chain)
 • het door de deelnemer gewenste én minimale pensioeninkomen t.o.v. het gemiddelde eerdere inkomen (vervangingsratio)
 • wat accepteert de deelnemer aan variatie in zijn of haar pensioenuitkering? (volatiliteitsmaatstaf)

Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen leeftijds- en deelnemersgroepen. Op basis van deze informatie kunt u aan de slag met de inrichting van het beleggingsbeleid, de (eventuele) solidariteitsreserve en uitkeringsfase (projectierendement / eventueel spreiden van schokken).

Op welk moment doet u onderzoek?
Bij het maken van een voorlopige contractkeuze op hoofdlijnen op basis van doelstellingen, pensioenambitie en acceptabel risico, kan een concept risicohouding worden vastgesteld. Dit gebeurt door het bestuur van het fonds, na overleg met sociale partners en in overleg met het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan.

Na het vaststellen van de regeling op hoofdlijnen vindt verdieping en verfijning plaats. In deze verdiepingsfase is een gedetailleerder beeld van de risicohouding nodig. Dit is – wat ons betreft – het moment voor een risicopreferentie-onderzoek onder deelnemers.

Tijdslijnen
Met welke tijdslijnen houdt u rekening bij het onderzoeken van de risicohouding?
Grofweg hanteren we de volgende planning:

Planning Activiteit
Week 0 Inventarisatie klantwens
Week 1 Offerte op maat
Week 2 – 3 Voorstel vragenlijst
Week 4 -5 Bouw vragenlijst in online omgeving
Week 4 Communicatie naar doelgroepen
Week 5 t/m 8 Veldwerk
Week 9 – 10 Presentatie (tussen)resultaten
Week 13 – 16 Eventueel aanvullend deelnemerspanel*
Week 17 Presentatie eindresultaten

* Afwegingen maken tussen risico en rendement kan lastig zijn voor respondenten. Om nader te onderzoeken hoe vragen zijn geïnterpreteerd en welke drijfveren achter de antwoorden zitten, kan een deelnemerspanel worden ingezet. Wij gaan dan dieper in op de vragen en antwoorden van de respondenten voor meer duiding. De timing vindt in overleg met u plaats.