Risicopreferentieonderzoek (of: risicobereidheidsonderzoek)

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel staat u voor belangrijke beleidskeuzes. Inzicht in de risicohouding van uw deelnemers is daarvoor nodig. Maar wellicht wilt u ook weten hoe zij denken over solidariteit, keuzevrijheid of maatschappelijk verantwoord beleggen. Uw onderzoeksdoelen, bruikbare uitkomsten én de begrijpelijkheid van de vragen vormen het uitgangspunt bij onze onderzoeken. Zo kunt u onderbouwde keuzes maken bij de transitie naar een nieuwe pensioenregeling, uw strategisch beleggingsbeleid en de ALM-studie.

Ons aanbod
Het risicopreferentieonderzoek van S&V is ontwikkeld vanuit onze kennis en kunde op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) beleggen, het vaststellen van de risicohouding, het nieuwe pensioenstelsel, deelnemersonderzoeken en deelnemerscommunicatie. In het kort kunt u van ons risicopreferentieonderzoek het volgende verwachten: 

Bruikbaar

 • Onderzoeksvragen die aansluiten op uw onderzoeksdoelen en waarvan de antwoorden concrete input geven voor de ontwikkeling en uitwerking van een nieuw pensioencontract, strategisch beleggingsbeleid en ALM-keuzes (geen rapport voor in de la!).

Begrijpelijk

 • Begrijpelijk voor (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden én aantrekkelijk om in te vullen (online enquête). De vragenlijst houden we zo kort en eenvoudig mogelijk (alleen noodzakelijke vragen).

 Herkenbaar

 • Bedragen en situaties die passen bij uw pensioenregeling en doelgroepen. Daarvoor gebruiken wij uw input, al beschikbare informatie en de antwoorden van de respondenten over onder meer leeftijd, inkomen en opbouwjaren.

 Relevant

 • De eindrapportage laat verschillen in uitkomsten zien tussen deelnemers- en leeftijdsgroepen, evenals mogelijke dwarsverbanden die relevant zijn voor uw beleidskeuzes (uitkeringen- en solidariteitsbeleid), of de verdere uitwerking ervan.

 Up to date

 • Aanpak die aansluit op (nieuwe) wet- en regelgeving en wetenschappelijke inzichten;
 • Vragen die aansluiten op de maatstaven die worden gebruikt in het nieuwe pensioenstelsel (voor zover bekend):
  • risicomaatstaf: in hoeverre mag het pensioen lager worden
  • ambitiemaatstaf: hoe hoog moet het pensioen minimaal zijn
  • volatiliteitsmaatstaf: in hoeverre mag het pensioen fluctueren.

Wat brengen we in kaart?
Het onderzoek geeft u inzicht in:

 • de kenmerken van de respondenten (inkomen, leeftijd) ten opzichte van de totale populatie
 • het risico dat deelnemersgroepen willen nemen met hun pensioengeld
 • het risico dat deelnemersgroepen kunnen nemen met hun pensioengeld
 • de ‘gemiddelde’ risicohouding van de deelnemers en de diversiteit daarin:
  • ambitie (minimaal benodigd risico/minimaal benodigd rendement)
  • risico (maximaal aanvaardbaar risico)
  • volatiliteit (maximaal aanvaardbare volatiliteit van de uitkeringen)

Maar ook (indien gewenst) in:

 • de gewenste mate van solidariteit
 • de gewenste mate van keuzevrijheid
 • hoe deelnemers aankijken tegen maatschappelijk verantwoord beleggen of andere onderwerpen

Onderzoeksmethodes
In onze online tooling gebruiken we twee onderzoeksmethodes om de risicohouding van de deelnemersgroepen zorgvuldig in beeld te brengen:

 • kwalitatieve vragen: de respondenten geven op basis van beschrijvende antwoorden hun risicovoorkeur aan. Ook voor onderwerpen zoals keuzevrijheid en solidariteit gebruiken we kwalitatieve vragen.
 • kwantitatieve vragen: met behulp van de zogenoemde Pensioenmeter, een afgeleide van de Pension Builder (Netspar, 2016), kiest de respondent (met een schuifje) hoeveel risico hij of zij wil lopen met zijn of haar pensioen. Het effect is direct te zien. Op basis van de risicovoorkeur tonen we pensioenbedragen (inclusief AOW) in een goed-, verwacht en slechtweerscenario (URM). De bedragen laten we zoveel mogelijk aansluiten op de situatie van de deelnemer.

Op welk moment doet u onderzoek?
Dat kan op verschillende momenten:

 • na het vaststellen van de hoofdlijnen van een nieuw pensioencontract toetst u de risicohouding van uw deelnemersgroepen, om vervolgens op basis hiervan de hoofdlijnen verder uit te werken
 • u doet dit vooraf, mogelijk wilt u ook onderwerpen als keuzevrijheid en solidariteit uitvragen om u te helpen bij de te maken keuzes
 • en vervolgens periodiek (minimaal eenmaal in de vijf jaar), om te onderzoeken of de risicohouding is gewijzigd

Tijdslijnen
Met welke tijdslijnen houdt u rekening bij het risicopreferentieonderzoek?
Grofweg hanteren we de volgende planning:

 

Planning

Activiteit

Week 0

Inventarisatie klantwens

Week 1

Offerte op maat

Week 2 – 3

Voorstel vragenlijst

Week 4 – 6

Bouw vragenlijst en Pensioenmeter in online omgeving
(na akkoord op vragenlijst)

Week 4 – 6

(Voorbereiding) uitnodiging deelname voor deelnemersgroepen

Week 7 – 9

Veldwerk

Week 10 – 12

Eindrapportage

In overleg

Eventueel aanvullend deelnemerspanel*

 

* Afwegingen maken tussen risico en rendement kan lastig zijn voor respondenten. Om nader te onderzoeken hoe vragen zijn geïnterpreteerd en welke drijfveren achter de antwoorden zitten, kan een deelnemerspanel worden ingezet. Wij gaan dan dieper in op de vragen en antwoorden van de respondenten voor meer duiding. De timing vindt in overleg met u plaats.

 

Meer weten?
Neem contact met: