Woningcorporaties

Onze visie:
Waarde creëren
in de driehoek:
huurders,
gemeente en
corporatie

Wij begrijpen dat elk antwoord een vraag is geweest. Vanuit deze gedachte hebben wij een expliciete nieuwsgierigheid naar om u te voorzien van een antwoord, passend in de tijd en context van uw organisatie. Geen loze woorden en dikke rapporten. Juist met concrete oplossingen die appelleren aan uw behoefte. Deze grondhouding maakt dat onze mensen een bepaalde lenigheid hebben om innovatief te zijn met de hierbij behorende integere ondernemerschap. Wij begrijpen uw agenda en hiermee ook de vragen die hierbij horen, maar vooral de antwoorden in co-creatie.

Vragen van
klanten

 

Performance vragen – Intrinsiek gedreven klantvraag:
Onze klanten vragen ons hen intrinsiek te adviseren over de veranderingen in de woningcorporatie  sector. Vanuit onze visie is er een viertal factoren die het verdienmodel van woningcorporaties  zullen veranderen:

  1. wet- en regelgeving
  2. demografische ontwikkelingen als vergrijzing, verandering van de arbeidsmarkt en migratie
  3. maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming
  4. economische factoren zoals een aanhoudend lage rentestand

Het gaat daarbij steeds om afwegingen tussen kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid. De vaak beperkte financiële ruimte bij veel corporaties vragen om duidelijke keuzes in dialoog met de belangengroepen, omdat u midden in de maatschappij staat.

Conformance vragen- Compliance gedreven klantvraag:
Onze klanten in de woningcorporatie sector vragen ons om ze bij te staan, omdat er sprake moet zijn van invoering van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Zelfregulering en de invoering van de Woningwet heeft hieraan reeds een versnelling gegeven. Dit heeft onder meer geleid tot het herinrichten en versterken van de governance, de inrichting van de onafhankelijke control functie en meer financiële discipline. De sector is zich weer meer en meer gaan toeleggen op haar volkshuisvestelijke taak, onder meer versneld door de scheiding daeb / niet-daeb en het sturen op prestatieafspraken met gemeenten. Ongeacht de achtergrond staan wij onze klanten bij en combineren ons vak met goed stakeholder management met onze opdrachtgevers. Ongeacht de intensiviteit van een bepaalde normatieve druk, zullen wij naast u staan.

 

Onze aanpak en werkwijze –
Passend bij uw organisatie

Ongeacht de type vraag van onze klanten, is onze aanpak te allen tijde gericht op: versimpelen van de materie, ontstapelen van de vele verschillende modellen of aanpakken vanuit het verleden. Wij realiseren resultaat. Dit kan zijn binnen een bepaalde tijd omdat er druk op staat of omdat het nu past op uw (bestuurs)agenda. In alles wat wij doen houden wij rekening met de aard, omvang, complexiteit en sensitiviteit van uw organisatie. U betaalt niet voor zaken die wij al eerder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij gaan niet iets maken waar u niets aan heeft, dit is onze professionele belofte!

Uw vraagstukken
en ons inzicht

Wij zoeken een partij die ons kan helpen het strategisch financieel beleid vast te stellen en tevens vast te leggen in een strategisch meerjarenplan, kunt u ons daarbij helpen?

Kunt u ons helpen met de implementatie van Integraal Risicomanagement (IRM), op een wijze dat het past bij onze omvang en cultuur? We willen geen zaken dubbel doen!

AW heeft aangekondigd een onderzoek te doen bij ons. Kunt u ons helpen om ons hierop voor te bereiden en aansluitend eventuele aanbevelingen op te lossen?

Wij hebben de governance van ons tegen het licht houden. Daarbij willen wij graag inzicht in hoe andere zorginstellingen en ook ander sectoren dat hebben ingericht en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden. Kunt u ons daarbij assisteren?

Wij willen en studiedag voor onze bestuurders organiseren. Kunt u dit invullen op basis van een aantal thema’s die bij ons spelen?

Wij zoeken een organisatie die een integriteitsanalyse kan maken van onze organisatie. Heeft u hier ervaring mee?